Maryana, Windri, Laili Rahmawati, and Krisma Anugra Malaya. 2021. “Penggunaan Permainan Puzzle Carakan Dalam Pembelajaran Menulis Aksara Jawa Di Sekolah Dasar”. JURNAL PENDIDIKAN DASAR NUSANTARA 7 (1), 173-86. https://doi.org/10.29407/jpdn.v7i1.16157.