Indrawati, E. M., Suwardono, A., Sari, K. R. T. P., Manikta, M. D., Maulidina, M., Prahesti, F. E., Kamelia, R., & Jalil A, M. A. (2023). Penerapan Trainer Seri Paralel Bagi Siswa SD Pojok Kota Kediri. Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara, 3(1). https://doi.org/10.29407/dimastara.v3i1.21679