Nafilah, I., R. Rokhayati, and M. D. Jayanti. “KOHESI DAN KOHERENSI DALAM KARANGAN SISWA KELAS VI MADRASAH IBTIDAIYAH ASH-SHOLAHIYAH DEPOK JAWA BARAT”. Wacana : Jurnal Bahasa, Seni, Dan Pengajaran, Vol. 3, no. 1, July 2019, pp. 35-45, doi:10.29407/jbsp.v3i1.13644.