Nafilah, I., Rokhayati, R. and Jayanti, M. D. (2019) “KOHESI DAN KOHERENSI DALAM KARANGAN SISWA KELAS VI MADRASAH IBTIDAIYAH ASH-SHOLAHIYAH DEPOK JAWA BARAT”, Wacana : Jurnal Bahasa, Seni, dan Pengajaran, 3(1), pp. 35-45. doi: 10.29407/jbsp.v3i1.13644.