Rizal, Moh. Ahsan Sohifur. 2017. “Nilai Estetika Dan Pendidikan Naskah Singir Mitera Sejati Dan Ngudi Susila Karya Kiai Bisri Musthofa: Aesthetic Values and Educational Aspects of the Texts ’Singir Mitera Sejati’ and ’Ngudi Susila’ by Kiai Bisri Musthofa”. Wacana : Jurnal Bahasa, Seni, Dan Pengajaran 1 (1), 54-71. https://doi.org/10.29407/jbsp.v1i1.679.