NAFILAH, I.; ROKHAYATI, R.; JAYANTI, M. D. KOHESI DAN KOHERENSI DALAM KARANGAN SISWA KELAS VI MADRASAH IBTIDAIYAH ASH-SHOLAHIYAH DEPOK JAWA BARAT. Wacana : Jurnal Bahasa, Seni, dan Pengajaran, v. 3, n. 1, p. 35-45, 22 Jul. 2019.