Nafilah, I., Rokhayati, R., & Jayanti, M. D. (2019). KOHESI DAN KOHERENSI DALAM KARANGAN SISWA KELAS VI MADRASAH IBTIDAIYAH ASH-SHOLAHIYAH DEPOK JAWA BARAT. Wacana : Jurnal Bahasa, Seni, Dan Pengajaran, 3(1), 35-45. https://doi.org/10.29407/jbsp.v3i1.13644